form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake чувае awoke awoken
bear несці bore born
bear несці bore borne
abide выконваць abode abode
arise узнікаць arose arisen
be быць was been
draw маляваць drew drawn
do рабіць did done
fight бой fought fought
eat ёсць ate eaten
drive прывад drove driven
drink піць drank drunk
dig рыць dug dug
beat біць beat beaten
become стаць became become
bid прапанова bid bid
begin пачаць began begun
bind прывязваць bound bound
find знайсці found found
fly лётаць flew flown
forget забываць forgot forgotten
forgive дараваць forgave forgiven
bite ўкусіць bit bit, bitten
blow ўдар blew blown
come прыйсці came come
choose выбіраць chose chosen
break перапынак broke broken
behold вось beheld beheld
sit сядзець sat sat
sink ракавіна sank sunk
sing спяваць sang sung
shine бляск shone shone
shake падтрасаць shook shook
see убачыць saw seen
get атрымаць got got,gotten
go ісці went gone
give даць gave given
grow расці grew grown
run прабег ran run
ring кальцо rang rung
hide хаваць hid hid,hidden
hang вешаць hung hung
hold трымаць held held
know ведаць knew known
lie хлусня lay lain
mistake памылка mistook mistaken
ride ездзіць rode ridden
slay Змагайцеся slew slain
speak гаварыць spoke spoken
spin спін spun spun
stand стаяць stood stood
write запіс wrote written
win перамога won won
wear насіць wore worn
wake абуджаць woke woke
steal скрасці stole stolen
stick палка stuck stuck
swear прысягаць swore swore
swim плаваць swam swum
take прымаць took taken
tear адрываць tore torn
sting ўджгнуць stung stung
throw кідаць threw thrown
chide лаяць chid chid
cleave расколваць clove,cleft cloven,cleft
cling абліпаць clung clung
spring вясна sprang sprung
smite удараць smote smitten
slide слайд slid slid
tread пратэктар trod trodden
swing арэлі swang swung
strive прыкладаць намаганні strove striven
string радок strung strung
shrink сціскацца shrank shrunk
lead весці led led
grind расцерці ground ground
freeze замярзаць froze frozen
forsake пакідаць forsook forsaken
fling брыкацца flung flung
wring выціскаць wrung wrung
wind вецер wound wound
weave ткаць wove woven
bet стаўка bet bet
cast адліваць cast cast
cost кошт cost cost
cut выразаць cut cut
hit хіт hit hit
hurt боль hurt hurt
let дазваляць let let
put ставіць put put
rid пазбавіцца rid rid
set набор set set
shed праліваць shed shed
split раскол split split
shut зачыніць shut shut
thrust восевая нагрузка thrust thrust
spread распаўсюджванне spread spread
burst выбух burst burst
abuse злоўжыванне abused abused
abolish касаваць abolished abolished
avail карысць availed availed
attract прыцягваць attract attract
appoint прызначаць appointed appointed
apply ўжываць applied applied
approve зацвердзіць approved approved
accept прымаць accepted accepted
accompany суправаджаць accompanied accompanied
acquire набываць acquire acquired
annoy дапякаць annoyed annoyed
alter змяняць altered altered
aim мэта aimed aimed
add дадаваць added added
adapt адаптавацца adapted adapted
attack атака attacked attacked
assure запэўніваць assured assured
ask спытаць asked asked
ascend ўзыходзіць ascended ascended
agree згодныя agreed agreed
advise раіць advised advised
adopt прыняць adopted adopted
bend выгіб bent bent
believe верыць believed believed
behave весці behaved behaved
beg маліць begged begged
bleed сыходзіць крывёй bled bled
bring прыносіць brought brought
charge налічваць charged charged
cheat махляваць cheated cheated
compare параўнаць compared compared
build будаваць built built
burn паліць burnt burnt
buy купіць bought bought
call выклік called called
cry крык cried cried
deliver даставіць delivered delivered
debar забараняць debarred debarred
deal здзелка dealt dealt
dare смець dared dared
catch злавіць caught caught
cook кухар cooked cooked
creep ползучесть crept crept
change змена changed changed
complain паскардзіцца complained complained
compose скласці composed composed
convict катаржнік convicted convicted
cure лячэнне cured cured
decide вырашыць decided decided
dedicate прысвячаць dedicated dedicated
hear заслухоўваць heard heard
hate ненавідзець hated hated
have маюць had had
hang вешаць hanged hanged
demand попыт demanded demanded
deny адмаўляць denied denied
depend залежаць depended depended
destroy знішчыць destroyed destroyed
gather збіраць gathered gathered
gaze ўзірацца gazed gazed
flee fled fled
feel адчуваць felt felt
feed падача fed fed
determine вызначыць determined determined
deviate адхіляцца deviated deviated
die памерці died died
dream сон dreamt dreamt
divide дзяліць divided divided
inform інфармаваць informed informed
inspire выклікаць inspired inspired
introduce ўводзіць introduced introduced
embellish перабольшваць embellished embellished
enter ўваходзіць entered entered
expressed expressed expressed
maintain падтрымліваць maintained maintained
marry ажаніцца married married
make зрабіць made made
insist настаяць insisted insisted
invade ўрывацца invaded invaded
invite запрашаць invited invited
involve ўключаць involved involved
lose страціць lost lost
look паглядзець looked looked
like як liked liked
light святло lighted lighted
lie хлусня lied lied
joke жарт joked joked
keep трымаць kept kept
kill забіць killed killed
kneel стаяць на каленях knelt knelt
laugh смех laughed laughed
lend пазычаць lent lent
leave адпачынак left left
learn вучыцца learnt learnt
lead весці led led
lay пракладаць laid laid
owe завінаваціцца owed owed
order заказ ordered ordered
omit прапускаць omitted omitted
occur адбывацца occurred occurred
observe назіраць observed observed
open адкрыты opened opened
occupy акупаваць occupied occupied
pray маліцца prayed prayed
punish пакараць punished punished
play гуляць played played
pay плаціць paid paid
preside старшынстваваць presided presided
prevent прадухіляць prevented prevented
negotiate весці перамовы negotiated negotiated
mow касіць mowed mowed
move рух moved moved
mix мікшыраваць mixed mixed
mend папраўляцца mended mended
meet сустрэча met met
mean азначаць meant meant
manage кіраваць managed managed
prepare падрыхтаваць prepared prepared
preserve захоўваць preserve preserved
pretend прыкідвацца pretended pretended
proceed працягнуць proceeded proceeded
prohibit забараняць prohibited prohited
reject адхіляць rejected rejected
rehabilitate рэабілітаваць rehabilitated rehabilitated
refuse адмаўляцца refused refused
refund вяртанне refunded refunded
recover апраўляцца recovered recovered
propose прапанаваць proposed proposed
prosecute пераследваць у судовым парадку prosecuted prosecuted
prove даказваць proved proved
persist ўпарціцца persisted persisted
realize рэалізаваць realized realized
raise павышэнне raised raised
receive атрымаць received received
reach дасягнуць reached reached
read счытванне read read
quarrel сварка quarrelled quarrelled
say сказаць said said
sew шыць sewed sewed
seek шукаць sought sought
remind нагадваць reminded reminded
remit перакладаць remitted remitted
return вяртанне returned returned
respond адказваць responded responded
rob рабаваць robbed robbed
repair рамонт repaired repaired
reply адказаць replied replied
rescue выратаванне rescued rescued
swell выпукласць swelled swelled
sell прадаваць sold sold
sweep разгортка swept swept
send паслаць sent sent
shoot страляць shot shot
spoil псаваць spoiled spoiled
sleep сон slept slept
show шоў showed showed
sow свінаматка sowed sowed
stay застацца stayed stayed
spend марнаваць spent spent
work праца worked worked
wish жаданне wished wished
wait чакаць waited waited
warn папярэджваць warned warned
smile ўсмешка smiled smiled
smell пах smelt smelt
teach навучыць taught taught
want хацець wanted wanted
walk хадзіць walked walked
visit візіт visited visited
vanish знікаць vanished vanished
tell сказаць told told
think думаць thought thought
travel падарожжа travelled travelled
tremble дрыжаць trembled trembled
utter вымавіць uttered uttered
unite аб'ядноўваць united united
twinkle мігацець twinkled twinkled
treat лячыць treated treated
bend выгіб bent bent
breed разводзіць bred bred
clothe надаваць clothed clothed
gird кпіць girded,girt girded,girt
hew рассякаць hewed hewed
lean посны leant leant
load нагрузка loaded loaded
melt расплаў melted melted
rend расколваць rent rent
spell загавор spelled,spelt spelled,spelt
knock пастукаць knocked knocked
repeat паўтарэнне repeated repeated
pick выбар picked picked
join далучыцца joined joined
clean чысты cleaned cleaned
match матч matched matched
offer прапанова offered offered
plunge ўляпацца plunged plunged
watch глядзець watched watched
slip сліп slipped slipped
chatter балбатня chattered chattered
shock шок shocked shocked
shook shooked shooked
affect афект affected affected
last апошні lasted lasted
plan план planned planned
expose выкрываць exposed exposed
tip наканечнік tipped tipped
need трэба needed needed
suit касцюм suited suited
fold зморшчына folded folded
decorate дэкараваць decorated decorated
disappear знікаць disappeared disappeared
plough плуг ploughed ploughed
ban забарона banned banned
protect абараняць protected protected
reproduce прайграваць reproduced reproduced
contain змяшчаць contained contained
stretch расцягваць stretched stretched
notice апавяшчэнне noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links